Het is je verantwoordelijkheid om signalen te delen met de persoon met vermoedelijke dementie of de contactpersoon. Het is belangrijk om dit gesprek goed te voeren. Begin bijvoorbeeld over een makkelijk onderwerp en benoem daarna pas je zorgen en signalen. Heb daarbij aandacht voor de reactie en emotie en bespreek met wie je de signalen mag delen. Vat tot slot het gesprek samen en spreek het vervolg af.
Je kunt vervolgens de huisarts inlichten over de signalen als de cliënt of contactpersoon je hiervoor toestemming geeft. Een huisarts kan hierbij vragen om schriftelijke toestemming, zodat hij ook informatie terug mag koppelen aan jou.
Je bent niet bevoegd om signalen te delen met de huisarts als de cliënt of contactpersoon jou geen toestemming geeft, of de signalen ontkent. Je kunt dan proberen de cliënt te motiveren om zelf contact met de huisarts op te nemen. Wel geldt hierbij één uitzondering: als de veiligheid van de cliënt in het gedrang komt, is het toch jouw plicht om de signalen te delen. Voor gevaarcriteria thuis, kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Je kunt ook een melding doen op de website Ik vermoed huiselijk geweld, of de huisarts bellen om je zorgen te delen.