In deze laatste fase van het leven heeft iemand met dementie nog meer hulp nodig, vaak ook lichamelijke zorg. Hij zal steeds afhankelijker worden van anderen. Omdat de communicatie zeer waarschijnlijk steeds moeilijker verloopt, is het blijven observeren en signaleren van lichamelijk welbevinden van groot belang. Samenwerking tussen naasten en de professionele zorg is hierbij de basis, evenals een zorgvuldige communicatie onderling.

Hulpmiddelen  

  • Bekijk de gratis E-learning over pijn herkennen bij dementie. Deze E-learning helpt om de stervensfase bij iemand met dementie zo verdraagzaam mogelijk te maken.
  • Een wilsverklaring kan duidelijkheid scheppen over de wensen en verwachtingen van de persoon met dementie, zodat de arts hier zoveel mogelijk rekening mee kan houden. Voor artsen is het handig om het advies en de richtlijnen van de Artsenfederatie KNMG hiervoor te kennen. Bekijk ook de richtlijn ‘Wilsbekwaamheid medische besluitvorming’  en de ‘Richtlijn antipicerende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’ van Verenso.
  • Voor artsen is het belangrijk om bij mensen met dementie medisch zinloos handelen te voorkomen. Maar wanneer is hier precies sprake van? Hoe bepaal je dat? Wanneer mag je je beroepsgeheim doorbreken? De ethische toolkit van de artsenfederatie KNMG biedt richtingwijzers bij dergelijke vragen.
  • Het Zorgpad Stervensfase is gericht op maximaal comfort voor mensen met dementie en hun naasten tijdens de stervensfase. Het geeft artsen en verpleegkundigen handvatten bij de zorg en tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO).
  • Lees de handreiking ‘Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie’ van Vilans voor de samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. De handreiking bevat concrete handvatten, praktijkvoorbeelden en een stappenplan voor de samenwerking tussen netwerken palliatieve zorg en ketens dementiezorg.
  • De handreiking ‘Euthanasie bij dementie’ is door de Rijksoverheid samen met de artsenfederatie KNMG opgesteld. Deze is bedoeld voor mensen die een schriftelijk euthanasieverzoek willen opstellen in het geval van ondraaglijk lijden. Er is een publieksversie en een versie voor artsen.
  • Op de website van Zorg voor Beter vind je verschillende tools, tips, richtlijnen en hulpmiddelen voor dementiezorg in de terminale fase: www.zorgvoorbeter.nl.

Meer lezen

  • Pallialine heeft een Richtlijn ‘Palliatieve zorg bij dementie’ ontwikkeld. De inhoud is gebaseerd op consensus onder specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en andere relevante disciplines.
  • In de verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ vind je onder andere informatie over symptoombestrijding, manieren van sterven en de bijkomende spirituele en ethische aspecten. De module is samengesteld door meerdere netwerken in palliatieve zorg.
  • Bekijk de ‘Modelrichtlijn Hospice voor mensen met dementie’ van het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad & Zuid Oost Utrecht.